Deelnemersvoorwaarden


Met het inschrijven voor de Tocht tegen Kanker verklaart u zich als deelnemer bekend en akkoord met de deelnemersvoorwaarden:

Definities

In deze deelnemersvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • Evenement: Tocht tegen Kanker, een (recreatieve) sponsor wandel-, hardloop- en fietstocht zonder wedstrijdelement en mag derhalve ook niet als officiële wedstrijd gelopen of gereden worden.
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
 • Inschrijving: de inschrijving strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
 • Organisator: Stichting Erasmus MC Foundation.

 Deelname

 • Het evenement is een initiatief van en wordt georganiseerd door Stichting Erasmus MC Foundation, Dr. Molenwaterplein 40, 3015 GD te Rotterdam.
 • Het evenement is een (recreatieve) sponsor wandel-, hardloop- en fietstocht zonder wedstrijdelement en mag derhalve ook niet als officiële wedstrijd gelopen of gereden worden.
 • Onder ‘fietsen’ wordt verstaan: het zich zodanig voorwaarts bewegen op een fiets. Ligfietsen, tandems, bakfietsen en andere vormen van fietsen die veilig gebruikt kunnen worden, zijn toegestaan.
 • Deelname aan het evenement is alleen toegestaan voor geregistreerde deelnemers.
 • De inschrijving vindt plaats via de website en het recht op deelname is pas definitief en geldig indien het verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld door de organisatie is ontvangen.
 • De inschrijving is mogelijk vanaf maandag 12 april 2021.
 • Het evenement vindt plaats op zaterdag 26 juni 2021.
 • De voorinschrijving sluit op maandag 21 juni 2021.
 • De Tocht tegen Kanker kent geen maximaal aantal deelnemers.
 • eRoutes B.V. faciliteert de app van de Tocht tegen Kanker.
 • De startlocatie is voor iedere deelnemer verschillend. De deelnemer start de Tocht tegen Kanker vanuit de voordeur (of een locatie naar keuze). De afstand kan de deelnemer zelf bepalen evenals de starttijd.
 • Minderjarige deelnemers dienen voorafgaand toestemming te hebben van hun ouder/voogd.
 • Het inschrijfgeld zal niet worden teruggestort indien een deelnemer zich afmeldt. Ook reeds gedane sponsordonaties worden dan niet gerestitueerd.
 • Het overdragen van het recht op deelname c.q. het omzetten van de naam van een deelnemer is niet mogelijk.
 • Met de inschrijving voor het evenement accepteren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond zijn en dat zij zich indien nodig voldoende hebben voorbereid.
 • Wanneer gekozen wordt voor fietsen/wielrennen, beschikt de deelnemer over een deugdelijke fiets.
 • Het dragen van een deugdelijke valhelm wordt gedurende de gehele fietstocht ten zeerste geadviseerd.
 • Deelnemers houden zich te allen tijde aan de geldende verkeersregels.
 • Deelnemers houden zich te allen tijde aan de op het moment van het evenement geldende coronamaatregelen.
 • Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu.
 • Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.
 • Deelnemers dienen te allen tijde aanwijzingen van de organisatie en of de lokale autoriteiten onmiddellijk op te volgen. Bij ongeoorloofd en of onverantwoordelijk gedrag kunnen deelnemers door de organisatie van (verdere) deelname worden uitgesloten.
 • Honden mogen (aangelijnd) meelopen op eigen verantwoordelijkheid.
 • Begeleiders op fietsen zijn toegestaan op eigen verantwoordelijkheid.
 • De organisator behoudt zich het recht voor het evenement te wijzigen of geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden, beperkte aanmeldingen en/of andere calamiteiten en/of overmacht.
 • Indien het evenement door overmacht op enig moment moet worden stilgelegd c.q. geheel of gedeeltelijk afgelast op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, zal geen restitutie van inschrijf- en sponsorgelden plaatsvinden.
 • De organisator is niet aansprakelijk voor (persoonlijk) gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht moet worden afgelast.
 • Indien het evenement wordt geannuleerd om andere redenen dan hierboven genoemd, kunnen na een schriftelijk verzoek daartoe, de inschrijfgelden bij hoge uitzondering worden gerestitueerd. Het schriftelijk verzoek dient binnen één maand nadat het evenement zou plaatsvinden te worden ingediend. Het schriftelijk verzoek kunt u richten tot foundation@erasmusmc.nl

  Aansprakelijkheid

 • Deelnemen aan het evenement is vrijwillig, op eigen risico, voor eigen rekening en voor eigen verantwoordelijkheid.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor welk direct of indirect letsel of schade van deelnemers of betrokken derden. Dit geldt ook voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke voorwerpen van de deelnemers en van derden. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
 • De deelnemer vrijwaart de organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 • Sponsors van het evenement en de gemeente(n) waarin het evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.

  Portretrecht & Persoonsgegevens

 • Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d., gemaakt ten tijde van deelname aan het evenement, voor promotionele doeleinden van de Erasmus MC Foundation. De deelnemer ontvangt hiervoor geen vergoeding.
 • De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een bestand. De deelnemer verleent vanwege inschrijving toestemming aan de organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie en deelname-materialen aan de deelnemer.
 • Het is de deelnemer te allen tijde toegestaan schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de organisator.
 • De deelnemer kan na het evenement door de organisator worden benaderd voor fondsenwervende doeleinden, uitsluitend per e-mail en met de mogelijkheid zich daar verder voor af te melden. Persoonsgegevens zullen door de organisator met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. De organisator leeft daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, haar privacy statement en haar cookie statement na.

Overig

 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisator van het evenement.

  

Algemene voorwaarden Website

 

Website

Deze website is eigendom van Erasmus MC Foundation. De website is gemaakt met Kentaa, een product van Kentaa B.V. (www.kentaa.nl). Een ieder die gebruik maakt van Erasmus MC Foundation - voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Erasmus MC Foundation en Kentaa spannen zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Kentaa is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken.

Erasmus MC Foundation en Kentaa geven geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via deze website en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. Erasmus MC Foundation en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma's.

 

Auteursrecht

Erasmus MC Foundation spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto's, illustraties en dergelijke door een actiestarter, deelnemer of projectleider worden geüpload op Erasmus MC Foundation, dan staat de actiestarter, deelnemer of projectleider in voor respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De actiestarter, deelnemer of projectleider vrijwaart Erasmus MC Foundation tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

 

Transactiekosten

Payment provider Buckaroo B.V. draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over transacties worden door Kentaa en Buckaroo B.V. transactiekosten berekend. Erasmus MC Foundation en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Buckaroo B.V.. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.

 

Persoonsgegevens

Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met de website Erasmus MC Foundation zullen Erasmus MC Foundation en Kentaa met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Erasmus MC Foundation en Kentaa leven daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement en het Cookie Statement na. Erasmus MC Foundation geldt te allen tijde als 'verwerkingsverantwoordelijke' en Kentaa geldt te allen tijde als 'verwerker' in de zin van artikel 4 sub f AVG. Erasmus MC Foundation en Kentaa krijgen volledig inzicht in uw gegevens. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven, tenzij Erasmus MC Foundation daartoe verplicht is op grond van een wettelijke voorschrift, gerechtelijk vonnis of ambtelijk bevel. Wanneer u de website bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden uw gegevens vastgelegd. Erasmus MC Foundation en Kentaa en gebruiken uw gegevens ter ondersteuning respectievelijk uitvoering van uw geldinzamelactie, deelname registraties aan evenementen, het verwerken van donaties en om u te informeren over activiteiten en werkzaamheden of om uw steun te vragen. Indien u geen informatie van Erasmus MC Foundation wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via: foundation@erasmusmc.nl. U kunt zich voor nieuwsbrieven en e-mailings ook afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder e-mailbericht.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website Erasmus MC Foundation jonger is dan 16 jaar, zal Erasmus MC Foundation, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal Erasmus MC Foundation niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd ons Privacy Statement van toepassing. Het Privacy Statement kunt u hier raadplegen.

 

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Kentaa maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistische gegevens. Bij het plaatsen van cookies handelen Erasmus MC Foundation en Kentaa in overeenstemming met artikel 11.7 Telecommunicatiewet en het Cookie Statement.

 

Verwijderen van content

Erasmus MC Foundation en Kentaa behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.

 

Taal

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en vertaald in de Engelse en Franse taal. Indien er een verschil is tussen de Franse of Engelse versie van deze Algemene Voorwaarden en de Nederlandse versie, dan prevaleert de Nederlandse versie. Alle in deze Algemene Voorwaarden gehanteerde begrippen moeten worden uitgelegd als Nederlandsrechtelijke begrippen en in overeenstemming met de AVG.